Indra Navia AS

Hagaløkkveien 26, 1383 Asker

Indra Navia AS

Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter Omfatter produksjon av søke-, detekterings-, navigasjons-, styrings-, luftfarts- og skipssystemer og -utstyr, automatiske styringsanordninger og regulator til bruk til f.eks. oppvarming, aircondition, avkjøling og apparater, instrumenter og enheter til måling, visning, indikasjon, registrering, overføring og kontroll av temperatur, luftfuktighet, trykk, vakuum, forbrenning, gjennomstrømming, nivå, viskositet, tetthet, surhet, konsentrasjon og rotasjon. registrerende væskemålere og telleenheter, instrumenter til måling og testing av karakteristikaene ved elektrisitet og elektriske signaler. instrumenter og instrumentssystemer til laboratorieanalyse av den kjemiske og fysiske sammensetningen eller konsentrasjonen av prøver av fast, flytende eller gassformig materiale eller komposittmateriale. andre målings- og testinstrumenter og deler av disse. Produksjon av ikke-elektriske måle-, teste- og navigasjonsutstyr (unntatt enkle mekaniske verktøy) er inkludert i denne næringsgruppen. Omfatter produksjon av flymotorinstrumenter, testeutstyr til måling av forurensning fra biler, meteorologiske instrumenter, utstyr til testing av fysiske egenskaper og inspeksjon, polygrafmaskiner, strålingsdetektorer og overvåkingsinstrumenter, målingsinstrumenter, termometre av væske- eller bimetalltypen (unntatt medisinske), fuktighetsregulatorer, sentralvarmeregulatorer, flamme- og brennerkontrollinnretninger, spektrometre, pneumatiske målere, forbruksmålere (vann, gass, elektrisitet), gjennomstrømmingsmålere og telleenheter, tellere, minesøkere, impulsgeneratorer (signalgeneratorer), metalldetektorer, søke-, detekterings-, navigasjons-, luftfarts- og skipsutstyr, herunder sonarbøyer, GPS-enheter, klimastyringssystemer, automatiske systemer til apparater, måle- og registreringsutstyr (f.eks. ferdsskriver i fly), bevegelsesdetektorer, radarer, analytiske laboratorieinstrumenter (f.eks. blodanalyseutstyr), laboratorievekter, inkubatorer og diverse laboratorieapparater til måling, testing mv., andre målings- og kontrollenheter som f.eks. strålingsdetektorer, polygrafmaskiner, termometre (unntatt medisinsk bimetaltype) og meteorologiske instrumenter

Detaljer for Indra Navia AS

Kontakt Indra Navia AS

Hagaløkkveien 26 1383 Asker
23180200

Søk etter firma

Lignende Firmaer

Wilmers Instruments AS

Dælijordet 23A, 1383 ASKER

Tnb Asker AS

Knud Askers vei 26, 1383 ASKER